Nejdelší zasedání tohoto senátu by se dalo shrnout následovně:

 • schválili jsme výroční zprávu o činnosti senátu za kalendářní rok 2016 

 • diskutovali jsme návrhy vnitřních předpisů

  • bez problémů jsme schválili jednací a volební řád senátu a disciplinární řád pro studenty

  • problém je se statutem, protože chybí logo (ani jeden z jedenácti návrhů nevyhovoval, tudíž se vypíše úplně nová soutěž s jiným zadáním a prozatím budeme používat univerzitní logo)

  • diskuse a hlasování o (ne)slučitelnosti funkce vedoucího základní součásti s dalšími vedoucími funkcemi v rámci univerzity nebo fakulty (rektor, prorektor, děkan, proděkan) ukázaly, že senát se spíše kloní k variantě neslučitelnosti; je ovšem nutné dopracovat návrh přechodného období, v rámci něhož by vedoucí základních součástí mohli vedení předat.

 • podle očekávání jsme dlouze diskutovali o principech kariérního řádu

  • KŘ má v souladu se zákoníkem práce stanovit pravidla, jak mají být akademičtí a pedagogičtí pracovníci fakulty zařazováni do platových tříd; atestační řád pak pro ty se smlouvou na dobu neurčitou (což jsou dnes zejména docenti a profesoři, v budoucnu se počítá i s vynikajícími vyučujícími, kteří nevykazují takovou aktivitu ve vědecké činnosti, jejich pedagogický přínos je ale významný) zavádí povinnost účastnit se jednou za pět let atestace, tj. kontroly, při níž se ukáže, zda nadále bádají a učí tak kvalitně, jak se od nich očekává

  • aby bylo lépe jasné, jak taková pravidla vypadají, uvedeme příklad: nejběžnější pozice na fakultě je dnes AP2 (akademický pracovník), v níž někteří setrvávají i přes dvacet let, ačkoli k habilitaci nesměřují, což některým oborům způsobuje značné akreditační problémy; do budoucna by měla být tato pozice určena pro akademiky, kteří bádají i učí a směřují k habilitaci; podle zákoníku práce může pracovník dostat smlouvu na tři roky, která mu může být dvakrát prodloužena, a za těchto devět let by měl člověk v pozici AP2 dosáhnout habilitace; pokud se tak nestane, připadají v úvahu následující varianty: 1. dotyčný pracovník je nepostradatelný pedagog, může být přeřazen na pedagogickou pozici L2 a dostat smlouvu na dobu neurčitou, 2. pracovník pro výuku není nepostradatelný a je otázkou, zda má dál na fakultě setrvat, 3. existuje příslib pracovníkovy brzké habilitace, kterou dosud nestihl z jasně stanovených důvodů, může dostat smlouvu na dobu neurčitou a habilitovat se do nejbližší atestace

  • tyto plány a pravidla jistě přinášejí spoustu otázek, které v diskusi zaznívaly, na některé z nich bylo odpovězeno, odpovědí na další se snad dočkáme v nejbližší době: bude tento systém produkovat více docentů a je to potřeba? budou akademici a akademičky moci přestupovat z tzv. lektorských pozic (L1/2) do akademických? a za jakých podmínek? jak stanovit, které publikace jsou kvalitní a které méně? jaké budou finanční rozdíly mezi třídami? je nutno kariérní a atestační řád propojovat? neohrozí to autonomii profesorů, protože budou muset vést velké evropské projekty a zároveň podléhat atestacím?

  • senát nakonec přesvědčivě (18-0-4) doporučil pokračovat v přípravě těchto předpisů v souladu s proběhnuvší diskusí, o dalším vývoji vás budeme informovat

 • proděkanka Landgráfová podala informace o studentských evaluacích, vedení začíná řešit dlouhodobě špatně hodnocené pracovníky, kteří mají stabilně hodnocení níže než 50 % a jsou k nim relevantní připomínky v podobě komentářů: vyplňovat evaluace má smysl!

 • proděkani Sitek a Bičovský popsali projekt “Kampus Hybernská”: první fáze “Hybernská ožívá” začne v květnu, bude trvat do ledna 2018 a měla by nabídnout prostory pro studentské aktivity, druhá fáze na ni plynule naváže; smlouva s vedením města již byla podepsána a prošla také jednáním Rady hlavního města

 • proděkan Sládek popsal vývoj jednání se zástupci dopravního podniku ohledně komplikované dopravy do Jinonic; ostatní fakulty nehlásí problém - pokud si naši studenti budou dále stěžovat, je třeba zaktivizovat studenty i z jiných fakult a vyvinout tlak společně

 • položili jsme dotaz na tristní pracovní podmínky fakultních vrátných, kteří jsou zaměstnáváni pracovní agenturou; reagoval prof. Čermák, který je se situací obeznámen, chystá se nová smlouva a podmínky pracovníků by se měly zlepšit

 • podpořili jsme studenta 2. ročníku oboru Etnologie Igora Ševcova a připojili se tak k otevřenému dopisu rektora UK a děkanky FF UK

 • vyjádřili jsme údiv nad konáním pana rektora, který do již schváleného seznamu páteřních zdrojů (takových, které jsou dostupné všem fakultám) k nákupu Ústřední knihovnou Univerzity Karlovy zpětně dodal dva zdroje (Nature a Science), do nichž Filozofická fakulta nemá a nebude mít přístup; věc řeší naši univerzitní senátoři, o vývoji vás budeme informovat

 • tisková mluvčí informovala, že 22. března proběhne seminář s právní organizací IN IUSTITIA nad strategií, jak čelit projevům nenávisti vůči fakultě i jednotlivým členům akademické obce

SHRNUTÍ ZASEDÁNÍ Z 9. 3. 2017