Před letní pauzou od senátu jsme stihli toto:

 • zvolit Davida Pavlorka do hospodářské komise (Martin Pehal z ní odstoupil) a Radka Skarnitzla do legislativní (odstoupila Sára Vidímová)

 • opět schválit Pravidla pro hodnocení vzdělávací činnosti studenty a absolventy FF UK se zapracovanými návrhy změn od univerzitní legislativní komise (pro více informací o pravidlech pro hodnocení viz zápis z 10. zasedání, kde se projednávala poprvé)

 • po dvouhodinové debatě schválit Pravidla pro organizaci studia na FF UK (taktéž vrácena univerzitní legislativní komisí k úpravám). Pravidla už schválil i AS UK a nově platí toto:

  • bakalářské/diplomové práce lze obhajovat nejdříve 6 měsíců po zadání tématu do SIS (dosud byl nejdřívější možný termín 1 rok od zadání)

  • od roku AR 2018/2019 nebude vydáván index ani v doktorských studijních programech

  • pro první ročníky akademického roku 2017/2018 platí, že pro postup do druhého ročníku bakalářského studia musí mít alespoň 50 kreditů (sníženo z nynějších 60 (v případě, že by si někdo zapsal předměty dohromady za víc jak 75 kreditů, platí ovšem limit 60)), do magisterského alespoň 40 kreditů (zvýšeno z dosavadních 30)

  • předměty zakončené jakoukoli jinou formou atestace než je zkouška (tj. především zápočet a kolokvium) musejí být splněny v AR, ve kterém byly zapsány (zkoušky mohou být plněny i v AR následujícím). I nadále má ovšem vyučující (se souhlasem vedení katedry/ústavu) možnost lhůtu pro splnění atestace posunout tím, že tak uvede v SIS v anotaci předmětu. U všech náročnějších předmětů, které jsou nyní zakončeny jinak než zkouškou, by navíc tato forma atestace měla být změněna právě na zkoušku, umožňující plnění v dalším akademickém roce automaticky. Víte na vašem studijním programu o zápočtech, kolokviích nebo klauzurních pracích, které je nereálné/obtížné splnit za semestr? Dejte nám vědět! Obecně tuto změnu vítáme, neboť by po ujasnění toho, co všechno lze požadovat pro udělení zápočtu a co už musí být zkouška, měly být studijní plány různých oborů lépe srovnatelné. V ideálním případě by to pak mohlo vést ke snížení počtu předmětů vyžadujících nějaké extra úkoly ve zkouškovém a zvýšení počtu těch, kde se pracuje průběžně během semestru.

 • diskutovat o chystané změně podmínek výběrových řízení na pozici vedoucí/ho kateder či ústavů. Výběrová řízení by měla být otevřená i lidem z jiných kateder či ústavů; z finančních důvodů není možné na fakultu přibírat úplně nové lidi z jiných fakult a univerzit, ale otevřenější výběrová řízení by podle vedení mohla zamezit některému spíše klientelistickému "předávání moci".

 • vyslechnout prezentaci paní děkanky. Seznámila nás s tím, jak fakultu prezentovala před Mezinárodní radou UK: zdůrazňovala vysokou mobilitu studentů oběma směry, největší výkon mezi humanitními institucemi v zemi, třetí roli, ale také podfinancování, což členy a členky rady znepokojilo a zřejmě to hodlají s vedením univerzity dále diskutovat.

 • a z posledních sil vyslechnout také prezentaci proděkana Cvrčka o plánované změně v rozdělování prostředků tzv. specifického vysokoškolského výzkumu (vnitřní granty, grantová agentura UK). Opakované problémy s vnitřními granty (pouze 50% návratnost, kvůli které je poté problematické na univerzitním poli obhájit příspěvek na studentský výzkum) vedou vypracovávání jiných strategií rozdělování těchto prostředků. Ze způsobů, jak vnitřní granty nahradit, na senátu zaznělo financování ex post za publikační činnost, fondy mobility na výjezdy do zahraniční a další dílčí projekty v rámci PROGRESů, které jednotlivé studentské vědecké projekty zaštiťují; měli by se následně i více administrativně podpořit žadatelé a žadatelky o univerzitní GAUKy. Protože i jednorožci jsou řešiteli vnitřních grantů a vědí, že na některý typ výzkumu jsou peníze potřeba předem, sjednali jsme si schůzku s proděkanem Cvrčkem, kde se chceme informovat podrobněji.

 • a nakonec se v bodě různé nechat ujistit, že pracovní podmínky zaměstnanců bistra Mezi řádky jsou naprosto korektní a že (navýšením mzdy) měly být zlepšeny podmínky fakultní ostrahy. Smlouva mezi fakultou a s agenturou, která je zaměstnává, ovšem končí k 31. srpnu a je vypsaná zakázka na nového dodavatele služeb ostrahy, který by měl nastoupit k 1. září.

Připomínáme také, že 9. listopadu budeme volit nového děkana/děkanku. Kandidaturu zatím ohlásil doc. Michal Pullmann a doc. Mirjam Friedová. V rámci senátu jsme vypracovali několik sad otázek, na které bychom rádi znali jejich opověď. Pokud jsme podle vás nějakou oblast, kterou by bylo dobré řešit v předvolebních diskuzích, opomněli, dejte nám vědět!

SHRNUTÍ 12. ZASEDÁNÍ Z 8. 6. 2017