Většina bodů šestého zasedání AS FF proběhla rychle a hladce:

  • Ustanovili jsme skupinu pro přípravu nového jednacího řádu AS FF UK, a to ve složení: Jan Chromý, David Pavlorek, Sam Zajíček a Marta Harasimowicz.

  • Schválili doplnění nového proděkana pro vědu Václava Cvrčka do Vědecké rady.

  • Vzali na vědomí změnu v reprografických službách, jež by nyní měly být v bližší shodě s technologickým vývojem.

  • Proděkan Cvrček nás informoval o postupu ve věci Opatření rektora č. 28/2016. Toto opatření zdvojuje povinnost vkládání vědeckých výstupů do databází. Po jednání s rektorem se tuto povinnost prozatím podařilo redukovat na exportování výstupů z jedné databáze do druhé. Exportní mechanismus dodá univerzita, exportovat a importovat data bude ale muset každý autor sám.

  • Dokonce i podezření kol. Zajíčka, že jednání vedení je v rozporu s dříve schváleným usnesením, bylo poměrně nekonfliktně vyvráceno. Paní děkanka nás seznámila s harmonogramem projednávání Atestačního a Kariérního řádu, který počítá i s průběžným informováním akademického senátu i širší akademické obce. Věcné záměry obou dokumentů přislíbila senátu zprostředkovat už na příští zasedání (9. 2.)

 

Největší část zasedání nakonec zabrala diskuze kolem soutěže Primus. Otevřel ji podnět kol. Pullmanna, který požadoval po paní děkance a po proděkanu Sitkovi vysvětlení neúspěchu FF v soutěži Primus. Zatímco paní děkanka přijala otázku v daném znění a vysvětlila, že se mylně domnívali, že v soutěži lze uspět spíše kvalitou než kvantitou projektů, proděkan Sitek poměrně přesvědčivě zpochybnil interpretaci výsledků soutěže jako neúspěchu (odmítl, že by vzhledem k podmínce kofinancování projektů bylo možné nebo férové vyslat do soutěže víc projektů, než si FF může dovolit zaplatit, a ze dvou projektů, které byly fakultou vybrány jako nejlepší, byl univerzitou podpořen jeden, což jako neúspěch nehodnotí). Plénum senátu bohužel nevyužilo této odpovědi jako příležitosti k opuštění tohoto bodu a po příspěvku kol. Zajíčka o tom, co slyšel od Cyrila Broma (jednoho z autorů podpořeného projektu Laboratoř studií pokročilého multimediálního vzdělávání, který by FF měla řešit ve spolupráci s MFF), se rozpoutala velmi dlouhá diskuze o pravdě a lži a jejich zastoupení na zasedání akademického senátu. Jak přesně jednání v rámci soutěže pobíhala, těžko zjistíme, jako jednorožci se nicméně podepisujeme pod příspěvek kol. Čermáka, snažícího se diskuzi uklidnit, že spíše než svoje pravdy by v senátu bylo dobré mít v prvé řadě na zřeteli věcný prospěch fakulty a že výsledky soutěže v prvním roce jejího běhu těžko můžou implikovat neschopnost, jasný neúspěch nebo špatný úmysl.

 

Z bodu různé dále víme, že:

  • Tajemník fakulty Filip Malý s tajemnictvím bohužel končí, na fakultě by rád zůstal, ovšem nikoli v této funkci.

  • Bistro Mezi řádky zpracovává naše i vaše podněty. Zavedlo například každý den alespoň jedno jídlo bez lepku, v dohledné době představí nabídku/podmínky otevření mimo otvírací dobu pro konání akcí, zavádí slevy na ISIC v odpoledních hodinách.

  • Vedení také si poznamenalo náš podnět k (ne)fungování jazykového centra a bude se jím zabývat. Doneslo se nám totiž, že JC vypisuje placený přípravný kurz na doktorandskou zkoušku z angličtiny (určený hlavně našim doktorandům, kteří tuto zkoušku chtějí skládat), což nám připadá naprosto nepřijatelné.

SHRNUTÍ ZASEDÁNÍ Z 12. 1. 2017