1.
2.

program zasedání

pozvánka na 1. zasedání AS FF UK

ve čtvrtek 9. 6. 2016 od 13.30 v místnosti č. 104

tak to bývá vždycky, každý druhý čtvrtek v měsíci

počítáno od nového senátu

s komentářem

schválení programu aktuálního zasedání a zápisu ze zasedání minulého jsou obligatorní body programu

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

volba předsedy AS FF UK

volba dalších členů předsednictva AS FF UK

volba místopředsedů AS FF UK

návrh na sloučení Knihovní komise a Komise pro IT do Komise pro informační zdroje

volba členů fakultních komisí delegovaných AS FF UK

návrh na předsedy fakultních komisí pro období 2016-2018

výroční zpráva FF UK za rok 2015

informační bod: rekonstrukce Vědecké rady FF UK

informační bod: případy plagiátorství

podnět prof. Mgr. Martina Humpála, Ph.D.

podnět Jana Conky

dopis akademické obci – 17. listopad (iniciativa Jan Opletal – Olomouc)

různé

Každý nový senát si na svém prvním, ustavujícím zasedání volí své předsednictvo (PAS) – konkrétně předsedu z řad akademické kurie, dva místopředsedy (jednoho z akademické a jednoho ze studentské kurie) a dva další členy (opět z obou kurií). Úkolem předsednictva je řídit průběh jednání akademického senátu, svolávat je, navrhovat jejich program, dohlížet na realizaci usnesení, která AS přijal, reprezentovat senát. Pokud byste chtěli, aby byl váš problém zařazen do programu jednání senátu, je třeba adresovat podnět právě jeho předsednictvu (pas@ff.cuni.cz).

Následně se jedná o obsazení komisí – schvaluje se návrh na jejich šéfy, který senátu předkládá děkanka, volí se jejich členové. Komise jsou poradní orgány senátu a děkanky, které se významným způsobem podílejí na chodu fakulty. Momentálně jich existuje 14 (disciplinární, ediční, etická, evaluační, hospodářská, inventarizační, knihovní, legislativní, pro IT, pro vědu, pro vnější vztahy, stipendijní studijní, zahraniční), jednat se ale bude i o sloučení knihovní komise a komise pro IT, takže možná jedna ubude.

Prostor pro přednesení podnětu, který nebyl zaslán předem nebo zařazen do programu. Očekávat se dá informační bod k reformě společného základu.

k případům prof. Lenky Šulové (Katedra psychologie) a lektora maďarštiny I. H. Tótha, který už na FF UK nepůsobí